Tělovýchovně-lékařské prohlídky

Četnost tělovýchovně-lékařských prohlídek

Praktický lékař pro děti a dorost a praktický lékař pro dospělé provádí tělovýchovně – lékařskou prohlídku v rozsahu své základní erudice v rámci periodické prohlídky sportovce. Posouzení zdravotního stavu v mezidobí vychází z nálezu poslední periodické prohlídky, z aktuálního zdravotního stavu, resp. z jeho změn.

Tělovýchovný lékař provádí specializované prohlídky v četnosti dané druhem prohlídky (viz výše). Doba platnosti periodické prohlídky je 1 rok, není-li stanoveno jinak.

Obsah prohlídek

Minimální obsah tělovýchovně – lékařské prohlídky

Praktický lékař pro děti a dorost a praktický lékař pro dospělé provádí tělovýchovně – lékařskou prohlídku v rozsahu své základní erudice. Obsah:

 • orientační vyšetření tělesného rozvoje, visus
 • základní laboratorní vyšetření (moč chemicky)
 • klidové EKG
 • základní klinické vyšetření za klidových podmínek s posouzením zdravotního stavu vzhledem k pohybové aktivitě
 • zařazení do zdravotní skupiny v tělesné výchově a sportu
 • zpráva učiteli či trenérovi v případě nutnosti omezení sportovních aktivit

Tělovýchovný lékař provádí specializovanou tělovýchovně – lékařskou prohlídku. Obsah:

 • anamnéza osobní, rodinná a sportovní
 • základní laboratorní vyšetření (FW, moč chemicky, další lab. vyš. dle indikace)
 • antropometrické vyšetření s posouzením tělesného rozvoje
 • klinické tělovýchovně-lékařské vyšetření (vyšetření interní včetně klidového EKG, pohybového systému, orientačně dermatologické vyšetření)
 • vyšetření zraku a sluchu
 • zátěžový test kardiovaskulárních funkcí a jeho vyhodnocení
 • pomocná a doplňková vyšetření dle indikace lékaře
 • komplexní posouzení funkční zdatnosti
 • zařazení do zdravotní skupiny v tělesné výchově a sportu
 • vyjádření k tréninku a závodění včetně zprávy trenérovi v případě nutnosti – omezení sportovních aktivit

 

 • Vždy sportovní lékař-vyjadřují se k žádostem o přeřazení do vyšší věkové kategorie

 

Zdravotní skupiny

Zdravotní skupiny v tělesné výchově a sportu

Na základě zhodnocení zdravotního stavu, tělesného rozvoje a funkčního stavu zařadí lékař vyšetřovaného do jedné ze 4 zdravotních skupin. Zdravotní skupina je určena při každé periodické prohlídce a lze ji změnit dle vývoje zdravotního stavu a trénovanosti.

Skupina I sport bez omezení
Skupina II sport s částečným omezením
Skupina III relativní kontraindikace ke sportu
Skupina IV absolutní kontraindikace ke sportu
 • Skupina I

Jedinci přiměřeně tělesně vyvinutí a zdraví, schopni velké tělesné námahy, s vysokým stupněm trénovanosti. Povoluje se:

 • Trénink na úrovni všech výkonnostních kategorií a závodní provádění sportu v plném rozsahu
 • Tělesná výchova, rekreační i výkonnostní sport a turistika v plném rozsahu
 • Tělesná výchova ve školách bez omezení
 • Skupina II

Jedinci zdraví s nižším stavem trénovanosti nebo s odchylkami zdravotního stavu, které nejsou kontraindikací k určenému výkonnostnímu sportu včetně sportovců hendikepovaných. Povoluje se:

 • Specializovaný trénink a závodní provádění určeného sportu v celém rozsahu
 • Tělesná výchova, rekreační i výkonnostní sport a turistika v plném rozsahu
 • Tělesná výchova ve školách bez omezení
 • Trénink a závodní činnost hendikepovaných sportovců dle druhu postižení
 • Skupina III

Jedinci se značnými trvalými nebo dočasnými odchylkami tělesného vývoje, stavby, složení těla a zdravotního stavu, které představují kontraindikaci zvýšené tělesné námahy. Povoluje se:

 • Školní povinná tělesná výchova s úlevami podle druhu oslabení
 • Zdravotní tělesná výchova
 • Cvičení, rekreační sport a turistika podle zvláštních osnov nebo přizpůsobeného programu
 • Skupina IV

Jedinci nemocní. Povoluje se:

 • Léčebná tělesná výchova jako součást komplexní léčebně preventivní péče

Zákaz:

 • tréninku a závodění a zákaz povinné školní tělesné výchovy

nahoru

Zdravotní kontraindikace zařazení do sportu

Zdravotní kontraindikace zařazení dětí a mládeže do výkonnostního sportu

Výkonnostním sportem se rozumí registrovaný sportovec ve sportovní organizaci, který se účastní závodů.

 • Absolutní kontraindikace
  • závažná onemocnění infekční i neinfekční povahy včetně úrazů v akutní fázi do vyléčení a nutné rekonvalescence
  • závažná onemocnění a úrazy vyžadující spojené se selháváním postižených orgánů a systémů
  • kardiomyopatie
  • Relativní kontraindikace
   • nádorová onemocnění
   • poruchy funkce endokrinních žláz
   • diabetes mellitus
   • krevní onemocnění (s výjimkou lehkých karenčních a poúrazových anemií)
   • psychopatie a poruchy mentálního vývoje
   • epilepsie, křečové stavy a poruchy vědomí
   • dětská mozková obrna s trvalými následky
   • encephalitis epidemica s trvalými následky
   • chronická onemocnění mozku
   • radikulární syndrom vertebrogenní
   • poruchy hybnosti organického původu
   • myopia nad 4.5 D a některé retinopatie (u letců a parašutistů řešena zvláštním předpisem)
   • slepota i jednostranná
   • hluchoněmota
   • srdeční vady (vrozené i získané)
   • hypertenzní choroba
   • astma bronchiale
   • recidivující infekce cest dýchacích, včetně chronických plicních onemocnění, včetně TBC
   • vředová choroba
   • colitis a jiná chronická onemocnění zažívacího traktu
   • cholecystopathie
   • chronická hepatitida
   • chronická onemocnění ledvin a vývodných cest močových
   • poruchy vývoje a funkce rodidel
   • poruchy vývoje podpůrně pohybového systému s trvalými následky
   • organické poruchy páteře (skolióza, rotace)
   • floridní stadium morbus Scheuermann nebo následky po této chorobě stejně jako další osteochondropatie
   • kyčelní dysplazie léčená či neléčená
   • osteomyelitis s trvalými následky
   • stavy po úrazech s trvalými následky
   • hernie břišní

Seznam tělovýchovně-lékařských pracovišť v České republice, kde se provádí preventivní prohlídky sportovců je uveden na webové stránce České společnosti tělovýchovného lékařství www.cstl.cz.